آیین نامه بتن آمریکا – ACI 318

آیین نامه بتن آمریکا ACI 318 از جمله آیین نامه های منتشر شده توسط انجمن بتن آمریکا American Concrete Institute می باشد که بخشی از آیین نامه بتن ایران (آیین نامه آبا) نیز از همین آیین نامه گرفته شده است. در ادامه شما همراهان گرامی می توانید ویرایش های مختلفی از آیین نامه ACI 318 همچون ACI 318-99 ، ACI 318-05 ، ACI 318-08، ACI 318-14 و ACI 318-19 را با واحد متریک دانلود فرمایید.

 

 

  دانلود ACI 318-99 با واحد متریک

  دانلود ACI 318-05 با واحد متریک

  دانلود ACI 318-08 با واحد متریک

  دانلود ACI 318-14 با واحد متریک

  دانلود ACI 318-19 با واحد متریک