فهرست بها چیست

فهرست بها (List Price) فهرستی از قیمتهای مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی است که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه هر ساله از سوی این سازمان برای رشته های مختلف تهیه و ارائه می‏گردد. بر اساس بند 3-2-1 دستورالعمل شماره 7140 مورخ 2/12/1377 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استفاده از قیمت های پایه که برای آنها فهرست بها تهیه شده است، الزامی می باشد.

در ادامه لینک دانلود فهرست بها برای رشته های «راه و راه آهن و باند فرودگاه»، «ابنیه»، «تأسیسات برقی» و «تأسیسات مکانیکی» ارائه شده است.

فهرست بهای راه و باند

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 (PDF)

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 1398 (PDF)

فهرست بهای ابنیه

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397 (PDF)

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398 (PDF)

فهرست بهای تأسیسات برقی

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1397 (PDF)

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398 (PDF)

فهرست بهای تأسیسات مکانیکی

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1397 (PDF)

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1398 (PDF)