دانلود تجزیه بهای ردیف های فهرست بها

در این پست شما همراهان گرامی می توانید تجزیه بهای مربوط به ردیف های فهرست بهای 4 رشته « راه و راه آهن و باند فرودگاه»، «ابنیه»، «تأسیسات برقی» و «تأسیسات مکانیکی» را به صورت رایگان دانلود بفرمایید.

تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای راه و باند

دانلود تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 1397

تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای ابنیه

دانلود تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397

تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای تأسیسات برقی

دانلود تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1397

تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای تأسیسات مکانیکی

دانلود تجزیه بهای ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1397