ضوابط پذیرش میلگرد – بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

در این نوشته ضوابط پذیرش میلگرد بر اساس مبحث 9 – ویرایش 92، به شرح زیر ارائه می گردد. توجه داشته باشید که شماره بند 9-10-7-2 در این ویرایش از مبحث 9 دو بار تکرار شده است و تکنوبتار نیز عیناً همان شماره ها را آورده است. در ادامه شما همراهان گرامی می توانید یک نمونه مثال از آزمایش کشش میلگرد در قالب فایل اکسل را که در مورد پذیرش یا عدم پذیرش نمونه ها اظهارنظر شده است، دانلود بفرمایید.

بند 9-10-7 ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

بند 9-10-7-1 تواتر نمونه برداری از میلگرد

تعداد و تواتر نمونه های میلگرد باید به گونه ای باشد که نتایج آزمایش های انجام شده بر روی آنها معرف کیفیت کل آرماتور مصرفی و حداقل به میزان زیر باشد:

الف) به ازای هر 50000 کیلوگرم وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه

ب) از هر قطر میلگرد یک سری نمونه

پ) از هر نوع میلگرد یک سری نمونه

بند 9-10-7-2 ضوابط الزامی میلگردهای مصرفی در بتن

بند 9-10-7-2-1 مشخصات هندسی میلگردها

رواداری طول و قطر میلگرد و آج های میلگردهای آجدار باید مطابق استاندارد ملی 3132 باشد. ضوابط و الزامات قطر های اسمی، زمینه (بدون احتساب آج) و خارجی (با احتساب آج) میلگردها مطابق جدول زیر می باشد.

جدول 9-10-20 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

 01

بند 9-10-7-2 مشخصات مکانیکی میلگردها

میلگردها زمانی از نظر مکانیکی قابل قبول شناخته می شوند که یکی از شرایط بندهای 9-10-7-2-1 یا 9-10-7-2-2 و به طور همزمان همه شرایط بندهای 9-10-7-2-3 تا 9-10-7-2-5 را برآورده کنند.

بند 9-10-7-2-1 : در تمامی 5 آزمونه میلگرد انتخابی باید رابطه زیر برقرار باشد:

 02

بند 9-10-7-2-2 : اگر تمام یا بخشی از بند فوق برآورده نشود، 5 آزمونه میلگرد دیگر انتخاب می شود. نتایج 10 آزمونه میلگرد مذکور (این بند و بند قبلی) باید رابطه زیر را برآورده نماید:

 03

بند 9-10-7-2-3 : در هر یک از 10 آزمونه میلگرد فوق، باید تمامی روابط زیر برقرار باشند:

04 

بند 9-10-7-2-4 : به عنوان ضوابط شکل پذیری میلگرد، ازدیاد طول نسبی دو طول معیار، یکی به طول 10 برابر قطر میلگرد و دیگری به طول 5 برابر قطر میلگرد باید حداقل برابر با مقادیر مندرج در جدول زیر باشد.

جدول 9-10-21 حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فولادی در آزمایش کشش

 05

بند 9-10-7-2-5 : به عنوان ضوابط شکل پذیری میلگرد، میلگردها باید با مشخصات و اندازه های مندرج در جدول زیر تحت آزمایش خمش قرار گیرند.

جدول 9-10-22 زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش میلگردهای فولادی

06 

آزمایش خمش میلگرد به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد انجام می گردد.

آزمایش خمش سرد بر روی نمونه های میلگرد با قطر حداقل 250 میلیمتر که مستقیماً از خط تولید به دست آمده و هیچگونه عملیات مکانیکی بر روی آن اعمال نشده است انجام می شود. روش آزمایش خمش سرد مطابق استاندارد ملی ایران صورت می گیرد.

در آزمایش خمش مجدد میلگرد، نمونه های میلگرد که مشابه نمونه های خمش سرد است، به میزان 90 درجه در دمای محیط خم و سپس میلگرد به مدت حداقل نیم ساخت تا دمای 100 درجه سلسیوس گرم می شود. پس از آنکه میلگرد سرد شده و به دمای محیط رسید، با نیروی پیوسته و یکنواخت به میزان 20 درجه برگردانده می شود.

میلگرد زمانی از نظر آزمایش های خمش سرد و خمش مجدد مورد پذیرش قرار می گیرد که پس از خمش هیچ گونه ترک، شکستگی یا سایر عیوب (مطابق استاندارد های ملی مربوطه) در آن ایجاد نگردد.

 

نمونه مثال از ضوابط پذیرش میلگرد برای آزمایش کشش

منبع: تکنوبتار   www.technobetar.ir